Sídlištní výstavba v Chabrech aneb jak je to doopravdy

Jedním z trvale diskutovaných témat v Dolních Chabrech je napadání našeho sdružení Volby pro Chabry, jako stávajícího vedení obce, že zde podporujeme výškovou výstavbu. Toto nepravdivé tvrzení si v rámci politického boje proti nám osvojilo hnutí 18400.cz v čele s podnikatelem Ing. Kasou. Jak to však již v životě i politice bývá, skutečnost ohledně této uměle vytvořené kauzy je zcela jiná. Níže Vám přinášíme lehce ověřitelná fakta, jak je to u nás s „výškovou“ výstavbou doopravdy. Věříme, že následující řádky definitivně rozptýlí obavy, na nichž se opoziční hnutí 18400.cz pokouší vystavět svůj politický růst.

Historie schválení projektu „Nové Chabry“

Na úvod je třeba říci, že v letech 2005–2006, kdy Chabry řídili úplně jiní lidé než nyní, odsouhlasila tehdejší radnice pod vedením starostky Plevové developerovi výstavbu vícepodlažních bytových domů v rámci projektu Nové Chabry. Tři roky poté byl stejným vedením tento příslib přímo převzat do smlouvy o spolupráci s developerem, kterou se Dolní Chabry zavazovaly výstavbu vícepodlažních domů v projektu Nové Chabry umožnit, aniž by ale za toto bylo sjednáno odpovídající protiplnění, které by dostatečně pokrývalo dopad takto velké výstavby do života naší městské části. Bráno dnešní optikou, smlouva nebyla příliš výhodná.

Již dne 23. 8. 2010 vydal odbor výstavby Úřadu městské části Praha 8 (stavební úřad) územní rozhodnutí o umístění stavby na stavbu „20 bytových domů vč. inž. sítí a komunikace“. Až po komunálních volbách, ve kterých bylo dne 16. 10. 2010 zvoleno naše sdružení Volba pro Chabry v čele se starostou Malinou, se podařilo uzavřít smlouvu novou, pro naši MČ výrazně výhodnější. V čem tyto výhody spočívaly?

Vyjednání nových podmínek

Původní smlouva totiž zavazovala developera, spol. Star Group, a.s., k výstavbě mateřské školy Beranov jen coby objektu. Vlastní provoz MŠ měl být zajištěn pouze formou pronájmu části tohoto objektu, ve zbytku měly být dokonce umístěny kanceláře developera. Představitelé naší radnice ovšem intenzivním jednáním s developerem dosáhli pro Dolní Chabry nových, mnohem lepších podmínek. Developer tak místo pouhého pronájmu bezúplatně převedl do vlastnictví Dolních Chaber (a k plnému využití) celý objekt školky vč. souvisejícího pozemku a zahrady, tj. majetek v hodnotě několika desítek milionů korun. Jako bonus pak stávající vedení radnice vyjednalo, že developer dále poskytl několik milionů na zpracování projektu dostavby ZŠ, přispěl na rekonstrukci topení v ZŠ a přispěl do rozpočtu městské části a i našim fotbalistům na výstavbu nových šaten vč. hygienického zázemí.

To hlavní uvádíme nakonec. Vedení radnice s developerem rovněž vyjednalo dodatečný finanční dar na dostavbu naší ZŠ ve výši mimořádných 43.000.000,– Kč.

Za tento dar však developer požadoval udělení souhlasu s navýšením koeficientu podlažnosti, tj. s umožněním částečného zvýšení jednotlivých domů, maximálně o jedno patro oproti původně předloženému projektu. Jednalo se o těžkou volbu, ale v té době nemělo vedení radnice moc na výběr. Bylo to v okamžiku, když již byla celá rozsáhlá výstavba schválena, stavebním úřadem rozhodnuto o jejím umístění (viz cit. územní rozhodnutí ze dne 23.8.2010) a developer přitom nebyl zavázán pokrýt její velké dopady do infrastruktury MČ. Bylo třeba řešit dlouhodobě neudržitelný stav naší ZŠ, jak z pohledu technického, tak především kapacitního, neboť bez ohledu na zvažované navýšení koeficientu bylo jasné, že již na základě předchozího schválení výstavby projektu se do obce nově přistěhuje několik tisíc lidí navíc a kapacita školy bude tedy tak jako tak značně překročena a dojde k tomu i v případě, kdyby k navýšení koeficientu nedošlo.

Případným nárůstem koeficientu, při kterém mohlo dojít k navýšení domů max. o jedno patro, by se celkový počet nových obyvatel zvýšil již pouze částečně a na oplátku by byly získány prostředky umožňující řešit navýšení kapacity školy pro všechny nově příchozí. Z tohoto důvodu vedení radnice zvážilo všechna pozitiva i negativa, a na základě hlasování zastupitelstva vyslovilo s limitovaným navýšením koeficientu podlažnosti svůj souhlas. V ten moment, i díky slíbené dotaci od magistrátu ve výši 10.000.000,-Kč, nevyhnutelně nutné dostavbě školy nic nebránilo. Podíváme-li se na vše s odstupem, je zřejmé, že i přes ztíženou pozici MČ (kdy developer měl již dávno vydáno potřebné povolení na celý projekt), se tehdy vedení Dolních Chaber v čele se starostou Malinou podařilo pro naši MČ vybojovat oproti původní smlouvě vysoce nadstandardní podmínky. Události však poté nabraly jiný směr. Občané se v rámci následného referenda k tomuto problému vyslovili negativně a Dolní Chabry poté svůj souhlas s navýšením výstavby odvolaly. Nastala tak situace v životě běžná a v demokratické společnosti zcela legitimní. Dva partneři, MČ a občané, se neshodli v pohledu na konkrétní problém a občané se vyslovili pro jiné řešení, což jejich představitelé bezezbytku respektovali.

Po dlouhém sepisování žádostí a jednáních na magistrátu se vzniklou situaci podařilo alespoň částečně vyřešit tím, že realizaci nejnaléhavější první fáze rozšíření ZŠ jsme zabezpečili přesunutím dotací v celkové výši 53.000.000,- Kč, původně určených až na druhou fázi rozšíření. Tím jsme zmírnili dopad odmítnutí navýšení koeficientu výstavby, které zapříčinilo, že původních 43.000.000,-Kč získaných od developera na realizaci první fáze dostavby ZŠ jsme museli vrátit. Přes to všechno příští rok budeme moci kopnout do země, a to je jistě dobrá zpráva.

Politické uskupení p. Kasy, 18400.cz, se bohužel všechny shora uvedené úspěchy snaží za každou cenu zastřít a poukazuje výhradně na tehdy vyslovený souhlas s navýšením výstavby. Záměrně ale tuto skutečnost vytrhává z kontextu a za pomoci zamlčování dalších skutečností a překrucování faktů se se pokouší v občanech vzbudit mylný dojem, že v Dolních Chabrech hrozí výšková výstavba.

Za pozornost stojí i další skutečnost, o které se příliš nehovoří a kterou lze jednoznačně zařadit mezi významné úspěchy vyjednávání stávajícího vedení radnice s developerem. Tou skutečností je, že připravená II. etapa výstavby v Nových Chabrech nemůže započít, dokud nebude spolehlivě vyřešeno tzv. západní připojení na ulici K Ládví, které zamezí nadbytečnému zatěžování Chaber silniční dopravou a zajistí přímé napojení projektu Nové Chabry směrem do Prahy. Na to však opozice logicky nepoukazuje.

A jak to vypadá s výstavbou v Dolních Chabrech dnes a v budoucnu? O tom zase příště.

Vaše Volba pro Chabry