Martin Cutych: Reakce na článek paní Mlynárové o školství

Vážení čtenáři, občané Chaber,

školství je oblast, ve které se již dlouhá léta pohybuji, a tak musím zareagovat na článek paní Mlynárové „Budoucnost a vize školství v Dolních Chabrech“ (pozn. red.: zveřejněný na webu 18400.cz). Některé autorčiny náměty jsou jistě podnětné (přestože často neaktuální), ale jejich realizace spadá především do kompetence ředitelek příslušných škol, které se v problematice školství opravdu velmi dobře orientují.

Kapacita škol – Nedostatečnou kapacitu chaberských škol řeší městská část již od roku 2010. Na rozdíl od autorky článku usiluje současné vedení městské části celou dobu o to, aby nejen každý nový občan Chaber (míněn jistě žák), ale každý žák bydlící v naší městské části měl možnost navštěvovat školu v místě bydliště. Zatím se to, byť s obtížemi, daří. Zprovoznění nové mateřské školy v Beranově v roce 2017 vyřešilo pro následující období umisťování chaberských předškoláků. Základní škola je větší oříšek. Po náročném dotažení projektové dokumentace a všech potřebných povolení potřebných k realizaci dostavby vyvstal další nemalý problém v podobě získání finančních prostředků. Představy, že peníze lze získat snadno z nejrůznějších grantů, jsou naivní a svědčí o neznalosti prostředí. Navzdory tomu se podařil získat nemalý objem účelových finančních prostředků (53.000.000 Kč) právě ze zdrojů, jako je např. Magistrát hlavního města Prahy. Tyto prostředky nám v tuto chvíli umožňují zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby a následně stavbu vlastní. Jak je tedy vidět, nespoléhá současné vedení obce pouze na dary od developerů. Ty jsou ale jistě vítaným příspěvkem. Přesto si neodpustím povzdech nad tím, že pisatelka, jak sama uvádí, má informace o dalších konkrétních dotačních titulech, ale neupozornila na tyto možné zdroje vedení městské části. Možná by to bývalo zahájení dostavby uspíšilo.

Kvalita vzdělávání na chaberské škole je podle měřitelných parametrů na velmi dobré, často i nadprůměrné úrovni. Svědčí o tom jak výsledky celonárodního testování SCIO, tak úspěšnost žáků školy při přechodu na střední školy. Pokud ve škole jsou nadaní žáci, věnují jim učitelé odpovídající pozornost. Tito žáci však posléze ve velké míře odcházejí na víceletá gymnázia.

Nové trendy ve školství škola samozřejmě sleduje, a tam, kde je to možné, je uvádí do života. Je to proces evoluční, pozvolný, což ze zkušenosti považuji za nejlepší cestu.

Kroužky – O rozvoj zájmových aktivit škola pečuje již celé roky. Dětem jsou nabízeny kroužky ve vysokém počtu. Učitelé základní školy kroužky vedou a jsou samozřejmě za svou činnost patřičně odměňováni. Tedy nic, co by bylo nutno teprve zavádět. Je však dobré také vědět, že některé nabízené kroužky škola pro nízký zájem nakonec ani neotevře.

Komunikace rodičů se školou – Autorka volá po škole otevřené názorům rodičů, sama však dále chválí spolupráci Spolku přátel chaberské školy se školou, což jen dokládá, že otevřenost je již drahnou dobu nastolena. Otevřené komunikaci rodičů se školou dnes nestojí v cestě žádné překážky, a každodenně tedy probíhá.

Komunikace škol se zřizovatelem je v posledních osmi letech na vynikající úrovni. Zřizovatel vycházel po celou tuto dobu školám vstříc v maximální možné míře, a podařilo se tak realizovat mnoho záměrů (mezi nejvýznamnější patří rekonstrukce topného systému ZŠ, nová sociální zařízení v MŠ, z novějších pak modernizace školního hřiště).

Transparentnost – Pisatelka rovněž slibuje větší transparentnost (dnes velmi módní pojem), ta však již nyní v zákonných mezích samozřejmě funguje. Škola nejenže žádné zveřejnitelné údaje netají, ona mnohé z nich naopak zveřejňovat přímo musí.

A k žádostem o dotace? Chaberské školy o různé dotace samostatně žádat mohou a také to dělají, o čemž svědčí mnohá proběhlá rozpočtová opatření.

Sečteno a podtrženo: Mohl bych o každém bodu napsat více, ale nechci čtenáře udolat podrobnostmi. Rád bych jen, aby věci byly uvedeny na pravou míru. Drtivá většina námětů, které autorka předkládá, se již dávno realizuje. Její článek tak na mne působí jako typické vlamování se do otevřených dveří. Věřím, že autorka můj názor, zkušenosti a zpětnou vazbu uvítá.

Martin Cutych, zastupitel za Volbu pro Chabry (a také zástupce ředitelky chaberské základní školy)