Jak to bylo s připomínkami MČ k metropolitnímu plánu

Dne 23. června 2022 se uskutečnilo jednání našeho zastupitelstva. Zřejmě čtvrteční termín, který vybočuje ze zavedeného středečního rytmu, ale asi i pozdní vyhlášení zasedání bylo důvodem přítomnosti pouhých tří hostů z řad občanů.

Na programu přitom byly zásadní záležitosti, které se dotýkají všech obyvatel Chaber a budou ovlivňovat naše životy v řádu desítek let. Tím nejdůležitějším bodem bylo schválení připomínek MČ k připravovanému Metropolitnímu plánu hlavního města Prahy. Dokument, který rámcově stanoví rozvoj výstavby, určuje využitelnost pozemků a také umísťuje liniové komunikace. V našem případě tedy silniční (městský) okruh kolem Prahy.

Územní plánování rozvoje města je dlouhodobou záležitostí a vyžaduje přiměřenou dobu na přípravu a zpracování, a to všech připomínek a návrhů. Podklady se běžně vytvářejí i několik let.⏳ Proto jsme vyjádřili výhrady ke způsobu zpracování i termínu veřejného projednání návrhů s občany. Večer 22.6.2022, který měl za úkol seznámit obyvatele Chaber s návrhem připomínek, dal všem občanům jen jeden den na prostudování dokumentu a přípravu možných, doplňujících návrhů. Vedení MČ podává připomínky i k některým pasážím metropolitního plánu, aniž by o tom vlastníci dotčených pozemků věděli. Rada MČ je s nimi nijak neprojednala, neinformovala je a ti se tudíž nemohou k připomínkám MČ vyjádřit, podpořit je, nebo se proti nim bránit. Tímto nás všechny vedení MČ vrací o 33 let zpět.

Ani zastupitelé Volby pro Chabry a ODS na tom nebyli o mnoho lépe. Část podkladů obdrželi těsně před povinným termínem pro jejich rozeslání (7 dní před jednáním zastupitelstva) a další části dokonce v posledních dnech před samotným jednáním. To nejen odporuje jednacímu řádu ZMČ, ale především to vylučuje možnost kvalifikovaného posouzení návrhů. O případném zpracování změny připomínek ani nemluvě. Naše žádost o zpřístupnění materiálů v předstihu byla 1. místostarostou Vyšínem odmítnuta. Ten později doplnil vysvětlení, že komentáře k námitkám vlastní rukou sepisoval, a to ještě v den jednání. Pracovitost samozřejmě chvályhodná, ovšem metropolitní plán není literární cvičení. Je to zákonný, vysoce kvalifikovaný dokument. Připomínky k němu, pokud mají mít naději na úspěch, tomu musí odpovídat. A beletrie tou správnou argumentací rozhodně není.

Připomínky běžně zpracovávají kvalifikovaní odborníci s použitím autorizovaných podkladů a kvalifikovaných posudků. To je v současné době nutnost. A právě tyto náležitosti nám v podkladech chybí. Členové 184ky na obranu kvality svých připomínek opakovaně uváděli, že v roce 2018 byly připomínky ještě stručnější. Zde ovšem zcela přehlížejí, že v předchozím období bylo schválení metropolitního plánu mnohem méně jisté, a to stejné platí pro stavbu okruhu. Ten je dnes doslova za dveřmi, a proto je nezbytné se těmto tématům s patřičným nasazením věnovat.

Lepší přístup členů Rady MČ ke spolupráci s dalšími zastupiteli i občany Chaber by určitě zvýšil šanci na prosazení připomínek MČ, a to především těch nejzásadnějších, směřujících proti okruhu v Chabrech. Nezbývá než doufat, že i v aktuální podobě budou mít připomínky MČ pro zpracovatele územního plánu relevanci a budou zohledněny.