Zastupitelé v minulém týdnu schválili navržený rozpočet

Schválit rozpočet! Tak zněl hlavní plán 22. zasedání místního Zastupitelstva. Přestože byl večer 7. března v Chaberském dvoře dlouhý a jednání zabralo více než tři hodiny, všech třináct přítomných zastupitelů jednohlasně podpořilo navržený rozpočet na rok 2018.

Ano, bylo to dlouhé. Jen schválení programu a kontrola zápisu z minulé sedmiminutové schůze zabraly především kvůli obstrukcím zastupitele Přemysla Vávry téměř hodinu, což nespokojeně okomentovali někteří občané z auditoria.

Další průběh zasedání byl již plynulejší, byť bylo třeba probrat ještě čtrnáct dalších samostatných bodů.

V prvé řadě rozpočet

Navržený rozpočet na rok 2018 byl po odborném zodpovězení položených dotazů schválen v tu chvíli všemi přítomnými třinácti zastupiteli. Stejně tak byl většinově přijat formální dodatek ke zřizovací listině MŠ Beranov a bez problémů prošla také dvě rozpočtová opatření. První z nich započítalo dotaci na rekonstrukci hřiště u ZŠ Spořická a účelovou dotaci z výherních automatů a druhé zahrnulo příspěvek pražského magistrátu na prezidentské volby, podporu vzdělávání a místní knihovnu.

Důležitým bodem bylo také dovolení člena Kontrolního výboru kvůli rezignaci dvou opozičních zastupitelek koncem loňského roku. Jednohlasně jím byla zvolena Alena Hájíčková, což činí výbor plně funkčním a opozice v něm má i nadále většinu.

Pozemky a místní komunikace

V posledních bodech byl schválen prodej části pozemku parcely č. 1462/1 a pouze tři zastupitelé hlasovali pro změnu územního plánu na pozemku parcely č. 1246/32, která tím neprošla.

Velká debata se v závěru snesla kolem projednávání bodu Projednání petice – záchrana Beranovky, který jen ukázal nedostatky práce některých zastupitelů, především pak navrhovatelky Kateřiny Šilhové Šafránkové. Žádná petice nebyla úřadu ani kontrolnímu výboru k běžnému ověření doručena a téma probíraného usnesení se jevilo rovněž jako přinejmenším zmatečné.

Několik našich zastupitelů muselo osvětlit problematiku komunikace V Kratinách, která je i přes nepochopitelné snahy vzbudit o dojem opaku vedena v katastrální mapě jako komunikace, kterou je po staletí. Povinností MČ je proto dokonce dle pokynů z pražského magistrátu udržovat tuto komunikaci průjezdnou, a to především pro složky integrovaného záchranného systému. Návrh úpravy územního plánu má jen napravit chybně vytvořený nesoulad s katastrem. Veškerá fakta jsou tak zcela jasná.

Na závěr starosta Miroslav Malina poskytl informace o redakční radě Chaberského zpravodaje a připomínkách MČ k návrhu Statutu hl. m. Prahy. Po 21. hodině bylo jednání ukončeno.

Vaše Volba pro Chabry