Moderní domov pro seniory v Dolních Chabrech

Myšlenku na výstavbu moderního Domova pro seniory u nás v Dolních Chabrech rozvíjíme již řadu let. Nyní, když se nám podařilo zabezpečit I. etapu dostavby naší základní školy, nastala chvíle, kdy se do realizace přípravy tohoto projektu můžeme pustit naplno.

PROČ CHCEME DOMOV PRO SENIORY PRÁVĚ V DOLNÍCH CHABRECH?

Většina stárnoucích lidí touží i nadále bydlet v místě svého dosavadního bydliště, kde prožili své mládí a mají s ním spojenou řadu vzpomínek. Proto chceme v Dolních Chabrech vybudovat moderní Domov seniorů, který bude představovat ucelený komplex kvalitního bydlení a služeb spolu se zajištěnou péčí s individuálním přístupem ke každému klientovi. Samozřejmostí budou profesionální asistenční a pečovatelské služby sloužící k zajištění co nejširšího spektra osobních potřeb klienta. Náplní činnosti Domova seniorů nebude jen fyzická péče, ale i snaha o udržení přirozených vazeb klienta s rodinou a přáteli. Důležité bude i respektování individuality každého klienta. Nejen proto je součástí našeho programu, který není o prázdných slibech a je plně realizovatelný.

JAK BUDE NOVÝ DOMOV PRO SENIORY VYPADAT?

Inspiraci jsme hledali nejen u nás doma, ale zejména na západ od hranic naší republiky. Nezajímali jsme se o ryze komerční domovy, které jsou pro většinu seniorů nedostupné, ale inspirovaly nás ty domovy, které nabízí cenově dostupné bydlení při zachování vysoké kvality poskytovaných služeb a odborné péče.

Moderní pojetí domovů pro seniory je na hony vzdálené zažitým představám o „domovech důchodců“ tak, jak jsme na ně byli několik posledních desetiletí zvyklí. V řadě domovů pro důchodce pracovalo bezpochyby množství obětavých pečovatelek a lékařů, kteří dělali maximum pro ulehčení života ve stáří, ale přes veškerou snahu tyto domovy připomínaly spíše nemocniční zařízení. Senior byl tehdy automaticky považován za pacienta, nikoliv za klienta. Tento typ péče možná pomáhal od fyzických bolestí, ale určitě neposkytoval útěchu duševní.

A v tom spočívá největší rozdíl mezi tehdejší péčí a péčí moderní, která preferuje zcela jiný přístup. Senior je v těchto moderních domovech brán především jako zákazník, který požaduje poskytnutí různých služeb (např. zdravotní péče), ale není brán primárně jako pacient! Princip moderního domu pro seniory spočívá v tom, že senior v takovém zařízení v první řadě bydlí, a teprve poté se řeší jeho zdravotní problémy a omezení.

Moderní domov pro seniory je v podstatě standardním obytným areálem s plnohodnotně zařízenými byty a společenskými prostorami, který je navíc vybaven technickými detaily usnadňujícími život ve stáří, mezi které patří bezbariérové vstupy, výtahy pro vozíčkáře, opěrná zábradlí podél všech zdí, speciální sanitární vybavení sociálních zařízení apod. Důraz je kladen na pocit domácí pohody, provedení interiérů v příjemných pastelových barvách apod. Samozřejmostí je přítomnost lékařské služby. Naší představou je hlavně Domov otevřený! Přístupný všem, kdo budou mít zájem o setkání. Kdykoliv a s kýmkoliv. Bude se zkrátka jednat o zařízení s naprosto domácím režimem.

JAKÝ BUDE ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB?

Kromě standardní zdravotní péče, která bude u každého klienta individuální, bude Domov pro seniory nabízet zejména různé společenské a kulturní aktivity. Součástí komplexu bude např. zahrada s posezením a cvičebními prvky na udržení fyzické kondice. Aby člověk nestárl, musí neustále růst, udržovat svou duševní potenci i fyzickou kondici a stále něco získávat.
Pro klienty Domova je tak důležité připravit, zajistit a provozovat nejrůznější aktivity, které jim pomáhají k udržení sociální sounáležitosti, duševního a fyzického zdraví a osvojování si nových technologií. Aktivizační programy zahrnují i vytváření podmínek pro zájmovou činnost, kulturní vyžití a uspokojování duchovních potřeb dle přání klientů. Patří k nim tanec, jóga či pilates, kreslení, kurzy práce na počítači, trénování paměti, aranžování květin či jiné ruční práce. Vedle osvědčených výletů, wellness pobytů a sportovních aktivit se dnes preferuje i spolupráce s mateřskými centry, školkami i školami.

Jak víme, u aktivních seniorek a rodin s malými dětmi, které nežijí ve společné domácnosti s babičkou a dědečkem, je v současné době velmi populární tzv. „náhradní babička“. Rodina získává náhradní babičku a seniorka vědomí potřebnosti. Touto cestou se chceme vydat i my. Dále máme představu nabídnout našim seniorům nejrůznější společenské akce, jako jsou besedy, koncerty, výlety a další společné činnosti spojené s oslavami svátečních dní či jubileí. Myšlenkou a cílem je, aby se obyvatelé našeho zařízení cítili jako doma mezi svými, aby navazovali další přátelství a mohli pokračovat ve svém životě tak, jak byli zvyklí ve svých domovech.

DALŠÍ VÝHODY:

Vybudování nového Domova pro chaberské seniory bude mít i další pozitiva. Nejen že se tak vytvoří několik nových pracovních míst (pečovatelky, úklid, technická údržba), v Chabrech se objeví další lékárna či ordinace, ale provoz Domova na sebe naváže další služby, jež budou moci využívat i senioři, kteří v Domově přímo bydlet nebudou. Máme tím na mysli např. rozvoz jídel, pečovatelské služby apod.

KDE A KDY BUDE NOVÝ DOMOV POSTAVEN?

Otázku, kde v Chabrech bude nový Domov stát, řešíme již delší dobu. Naše městská část přímo nevlastní žádné dostatečně vhodné pozemky, které by mohla sama za daným účelem využít. Avšak díky vstřícnému přístupu některých občanů nám bylo pro tento záměr nabídnuto několik lokalit. Budeme se snažit, abychom vybrali tu nejvhodnější. Je zřejmé, že se nejedná o plán na jeden rok, ale budeme usilovat o to, abychom celý záměr posunuli do stádia hotového projektu a podané žádosti o vydání stavebního povolení v co nejkratším časovém horizontu. Rozhodující roli ve výstavbě nového Domova pro seniory však bude samozřejmě hrát budoucí složení Zastupitelstva naší městské části. My všichni z Volby pro Chabry však pevně věříme, že nové Zastupitelstvo výstavbu Domova pro seniory jednomyslně podpoří.

ZÁVĚREM

Nesmíme zapomínat, že i senioři mají ve společnosti své nezastupitelné místo a mohou být společnosti prospěšní. Senioři díky svým bohatým životním zkušenostem dokáží posloužit dobrou radou, vlastním úhlem pohledu a mnohdy i cenným nadhledem. Měli bychom umět naslouchat moudrým radám a názorům seniorů, které prověřil čas. Naši rodiče i prarodiče ve svém produktivním věku vytvářeli hodnoty, na kterých dnes vyrůstáme my, jejich děti, vnuci a často už i pravnoučata. Je třeba umět vzdát úctu starším lidem a poděkovat jim. Na vztahu společnosti ke starším lidem se ukazuje, jak je společnost vyspělá, jaké jsou její hodnoty a na jakých základech opravdu stojí. Ne nadarmo je na stěně kapucínské krypty v Brně vyryt nápis: „Čím jste Vy, byli jsme i my, čím jsme my, budete i Vy.“ Nezapomínejme na to!

Vaše Volba pro Chabry