Písemná výzva starostce k přijetí osobní odpovědnosti

Po osobním jednání se starostkou Barborou Floriánovou 13. 5. jsme 15. 5. odeslali naše výtky s výzvou i písemně.

Ing. Barbora Floriánová
starostka MČ Praha – Dolní Chabry

V Praze dne 15. 05. 2019

Věc: Zásadní pochybení při výkonu funkce starostky a výzva k přijetí osobní odpovědnosti

Vážená paní starostko.

Navazujeme na včerejší a mnoho předcházejících společných jednání v rámci koalice, kde zazněly (zaznívaly) zásadní výtky k řadě Vašich dosavadních dlouhotrvajících pochybení na pozici starostky naší MČ. Za naši stranu Volba pro Chabry padlo předevčírem jasné a jednotné stanovisko k Vašim závažným pochybením a vyslovili jsme návrh řešení neudržitelné situace přijetím Vaší osobní odpovědnosti za Vaše chybné postoje a kroky ohrožující bezproblémový chod vzájemné koaliční spolupráce a úřadu.

Nelze v úvodu tohoto dopisu pominout skutečnost, že řada Vašich kroků a rozhodnutí, které jste učinila během svého půlročního působení v čele úřadu, přímo ohrožují fungování úřadu MČ jako orgánu státní správy, čímž poškozujete i dlouhodobé zájmy Dolních Chaber jako suverénní pražské městské části a jejích obyvatel.

Během svého dosavadního působení jste opakovaně činila kroky, které nebyly a nejsou v souladu s platnými rozhodnutími Rady a Zastupitelstva, dokonce ani s dlouhodobým směřováním naší městské části jako územního samosprávného celku. Bohužel, často jsou s nimi v přímém rozporu.

Vezměte na vědomí, že jsme se soustředili pouze na ilustrativní výčet Vašich špatných rozhodnutí, se kterými dlouhodobě nesouhlasíme.

  • a) za závažné považujeme nedostatečná plnění některých Vašich povinností, kterými jste byla pověřena. Jedná se např. o usnesení ze zastupitelstva MČ dne 12. 12. 2018 (žádost o přerušení projednávání návrhu změny územního plánu Z 2844- ul. V Kratinách). Bylo Vám uloženo, abyste neprodleně doručila na magistrát informaci o tomto usnesení se žádostí o přerušení dané změny. Úkol jste splnila až dne 11. 01. 2019 s největší pravděpodobností až na základě zjištění Vaší nečinnosti a urgence ze strany občanů.
  • b) za závažné a zásadní považujeme Vaše pochybení vedoucí k hrubému narušení několik let trvajícího bezproblémového fungování úřadu MČ neobsazením pozice tajemníka úřadu. Kromě toho, že jste nepodnikla okamžité kroky vedoucí k vyhlášení výběrového řízení na uvolněnou pozici (tajemník), čímž jste porušila zákon, vystavila jste úřad značné personální i organizační nestabilitě.
  • c) neobtěžovala jste se ani oficiálně oznámit nahlášené odstoupení dosavadní tajemnice Bronislavy Kukurové zkraje letošního roku Radě MČ. Dlouhodobě jste se netajila s úmyslem nového tajemníka nezajistit i přes svoji zákonnou povinnost. Vaší veřejnou snahou bylo „řídit“ jednotlivé zaměstnance podle Vašeho uvážení. Až na základě opakovaného požadavku a tlaku ostatních členů rady MČ jste právě probíhající výběrové řízení se značným zpožděním nechala vypsat.
  • d) neomluvitelné a námi neakceptovatelné je Vaše jednání a změna osobního postoje k Pražskému okruhu. K okruhu naše MČ zastává dlouhodobé konstantní stanovisko odmítající plánovanou trasu okruhu, které je podporované napříč všemi chaberskými zastupiteli. Dlouhodobé cíle ve spolupráci se starosty dotčených MČ směřují k prosazení tzv. severní varianty. Vy, mimo své kompetence a bez jakéhokoli pověření či přijatého usnesení voleného orgánu, vyjednáváte s vedením magistrátu a dalšími institucemi o nových možnostech, v nichž dokonce otevřeně připouštíte realizaci jižního trasování stavby. Prezentací svých názorů a vlastním postojem tak zcela zásadním způsobem poškozujete primární cíle naší městské části a současné politické prezentace.
  • e) aniž byste byla kýmkoli pověřena, opakovaně vystupujete na mnoha jednáních a schůzkách s představiteli magistrátu, dalšími institucemi či třetími osobami (zejm. developerské společnosti) a realizujete svou vlastní politiku, kterou neschvalujeme. K našemu údivu a nesouhlasu se často liší i od dříve Vámi veřejně deklarovaných postojů.
  • f) své postoje vydáváte o své vůli za postoje celé městské části (politické reprezentace) a prezentujete je takovým způsobem, který nelze nadále naší stranou akceptovat.
  • g) o mnohých svých krocích odmítáte informovat své kolegy radní, kteří se o Vašich jednáních dozvídají až od třetích stran a většinou pozdě.

Vzhledem k výše uvedenému nelze nadále tolerovat ani omlouvat Vaše případná další pochybení, jak jsme se snažili od začátku naší spolupráce až dosud. Věřili jsme, že Vaše jednání je ovlivněno nezkušeností spojenou s vykonáváním postu starosty a že postupně dojde ke zlepšení. K naší lítosti se tak k dnešnímu dni nestalo. Naopak, závažná pochybení plynoucí z Vašeho neřízeného jednání nemůžeme jako zastupitelé Volby pro Chabry dále tolerovat a ani za ně nechceme nést spoluodpovědnost, a to s respektem k občanům, voličům naší MČ.

Za zastupitele Volby pro Chabry Vám sdělujeme, že na základě výše námi uvedeného výčtu a dle našeho dlouhodobého názoru nejste nadále způsobilá k výkonu funkce starostky. Vaše jednání je v přímém rozporu se zájmy vedení naší MČ i všech jejích obyvatel.

Paní starostko, žádáme Vás, abyste všechny své dosavadní kroky a řadu pochybení důkladně zvážila a vyvodila z nich patřičné důsledky.

Zároveň uvádíme, že i nadále preferujeme koaliční spolupráci se stávajícími členy ODS a Rady Zastupitelstva naší MČ, která je dle našeho názoru fungující, bezproblémová a ve všech směrech přínosná.

Za koaliční Volbu pro Chabry

Miroslav Malina, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka, Martin Knížek, Mgr. Hana Kunešová

Dopis ke stažení v pdf.