Proč nám vypustili rybníky a kde jsou ty ryby, ptáte se

Vypuštění dvou místních rybníků vzbudilo mezi místními nebývalý zájem o místní vodohospodářství. Málokdo z nás už ví, že byly chaberské rybníky v minulosti plné ryb, běžně se v nich koupalo a v zimě ledaři vysekávali led na chlazení piva. Nebude tedy od věci trochu si zavzpomínat.

Naše dva rybníky na Drahaňském potoku – Prostřední mezi ulicemi Pod Hrází a Pod Zámečkem a Horní u ulice Krbická – totiž nejsou tak úplně naše. V obou případech je správcem hl. m. Praha, který zajišťuje čištění a údržbu, a odtud plynou všechny radosti i případné problémy.

Trocha historie chaberského rybníkářství

Jak se dozvíte z prvních písemných zmínek o Dolních Chabrech před více než 600 lety, byly zde tři rybníky odnepaměti. Ten nejstarší je rybník Prostřední, o němž se v chaberské kronice můžete dočíst např. v zápise z roku 1855, kdy patřil dvanácti sedlákům, a tudíž šlo o rybník tzv. gruntovní. Dnes má majitelů přes tři desítky včetně hl. m. Prahy.

Chaberské rybníky však nesloužily pouze sedlákům a k plavení koní. Z rybníků se v zimě ještě před pár desítkami let vozily krychle ledu do místních restaurací k chlazení piva (na celý rok!) a běžně se tu chovaly tuny ryb i pro pražský vánoční trh. Dokonce zde žili i raci, mloci, čolkové, hnízdili tu ledňáčci a zimovaly labutě. Ve volném čase se zde v létě děti koupaly a v zimě zase bruslily – pokud tedy ledaři zrovna nevysekali v ledu pořádnou díru.

Desítky nejrůznějších křovin, květin a porostů zdobily břehy nádrží, dnes jsou však i tyto povětšinou chráněné rostliny volně téměř nespatřitelné.

Nynější stav rybníků téměř bez ryb

Rybníky byly ještě docela nedávno ve velmi neutěšeném stavu. Obnova „Prostřeďáku“ nastala v druhé polovině 90. let. Od roku 2009 pak pracovalo vedení MČ a především Komise životního prostředí na rekultivaci jejich okolí, které má ve své správě. Postupně zde tak bylo od roku 2011 instalováno několik laviček, odpadkových košů, vysázeny nové keře a zřízeny klidové zóny s prvky pro děti včetně vycházkové stezky.

Přibližně ve stejné době započala práce na obnovení nejspodnějšího rybníku Pod Zámečkem. Přilehlé okolí dostalo díky Kalendům novou podobu, konají se zde četné akce pro děti a díky poctivé práci bude rybník určitě i nadále vzkvétat.

Nedávno byly správcem rybníky „Prostřeďák“ a „Hořejšák“ v rámci pravidelné údržby vypuštěny a uklizeny od nežádoucích předmětů. Přestože ryb byste v nádržích pohledali, dochází zde k neúčelným výlovům a jednou za čas k nutnému odbahnění. Voda již opět pomalu přitéká a část ryb je zde ponechána. Intenzivní chov ale dle magistrátu nebude prováděn z důvodu zachování přírodní rovnováhy v rybníku.

Bylo by pěkné, kdyby se v Dolních Chabrech podařilo obnovit rybářskou tradici i mimo soukromé nádrže. Určitě se budeme v rámci aktivních dialogů na pražském magistrátu zasazovat o to, aby byly vyřešeny majetkoprávní vztahy a rybníky plně sloužily ke spokojenosti místních Chaberáků.

Miroslav Malina, starosta MČ Praha-Dolní Chabry

(K textu byly použity fotografie z archivu pana Maliny a z Chaberského zpravodaje č. 51.)