Zaslali jsme námitky proti další výstavbě v Beranově

Rozvoj Dolních Chaber nelze zastavit ani se mu uměle bránit, je však třeba dodržovat nastavená pravidla a hájit zájmy našich občanů. Dle návrhu Komise stavební a dopravní, jejímž předsedou je zastupitel Josef Malý, proto vedení MČ projednalo a následně odeslalo námitky k územnímu řízení o Nových Chabrech – fázi F a G. Stanovisko MČ podporují zastupitelé Volby pro Chabry.

Stanovisko městské části bylo přijato zcela standardně na základě podrobného návrhu místní Komise stavební a dopravní. Jak je z odeslaného dokumentu patrné, „uvedené námitky jsou zásadní pro ochranu zájmů obce a zájmů občanů obce“ a zaslány byly v termínu v pěti konkrétních bodech:

  • Námitka k nevyhovujícímu řešení dopravní obslužnosti stavby

Slíbené dopravní napojení na ulici K Ládví není doposud žadatelem z hlediska povolení vyřešeno a ulice Kobyliská je dlouhodobě dopravně vyčerpána. Jak uvádí oficiální dokument, je zcela zřejmé, že pro požadovanou stavbu není zajištěno kapacitně vyhovující připojení na pozemní komunikace a nelze tak žádost akceptovat.

  • Námitka k nedostatečné kapacitě parkovacích stání

Záměr započítává parkovací místa, která pro stavbu nejsou přípustná. Počet parkovacích stání tak neodpovídá požadavkům stanoveným v ust. § 32 pražských stavebních předpisů.

  • Námitka k umístění stavby do území

Navrhované šesté nadzemní podlaží přímo odporuje okolní zástavbě a neodpovídá mnoha požadavkům MČ Praha 8 na zástavbu v této lokalitě. Dochází zde ke zjevnému porušení obecných požadavků na umisťování staveb zakotvených v ust. § 20 pražských stavebních předpisů.

  • Námitka k hospodaření se srážkovými vodami

Pro zajištění souladu s řádným hospodařením se srážkovými vodami bylo v žádosti užito nesprávných předpisů a norem.

  • Námitka k dalším narušením oprávněných zájmů obce

Výstavba předmětných domů s sebou nese mnoho negativních dopadů pro Dolní Chabry. Velký dopad by měla především na oblast dopravy, školství a další infrastruktury, které je potřeba dořešit, aby se předešlo velkým komplikacím. Oprávněné jsou rovněž obavy z negativního dopadu na životní prostředí, ovzduší a klima, vodu, půdu, krajinný ráz, ale především na zdraví občanů Dolních Chaber.

Všechny tyto zmíněné námitky jsou pro nás nesporně důležité a z výše uvedeného je patrné, že nelze navrhnout stavebnímu úřadu jinak, než aby zmiňovanou žádost zamítl.

Kompletní text podaných námitek vedení Dolních Chaber byl dnes zveřejněn na webu MČ, kde si jej můžete celý přečíst.

Vaše Volba pro Chabry