Na včerejším zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry byl schválen rozpočet pro rok 2017. Bohužel se ani tento bod 15. zasedání ZMČ neobešel bez rozepří. Rozruch vzbudila hned úvodní kontrola zápisu z předešlého zasedání, který byl po desítkách minut bouřlivých diskuzí v části bodu 14 upraven. O další show se tentokrát postaral svými návrhy především opoziční zastupitel Vávra.

Po schválení programu prvního letošního jednání, které samo o sobě zabralo přes půl hodiny, došlo k ověřování zápisu z předešlých dvou zasedání ZMČ. Opoziční zastupitelka Floriánová se domáhala vypuštění svého jména v části 14. bodu zápisu č. 13. Starosta Malina podotkl, že zápis byl podepsán dvěma ověřovateli, přesto podal návrh na vymazání jejího jména. To rozpoutalo bouřlivou diskuzi nad šíří úprav v zápise, přičemž nakonec po dvou desítkách minut dohad schválila jedenáctičlenná většina vynechání jména „Floriánová“ a nahrazení slova „odveta“ vyřčeným výrazem „kapric“.

Rozpočet na rok 2017 byl schválen

Hned následující bod programu potvrdil, že ani toto zasedání ZMČ nebude mít krátkého trvání. Po několika podnětných dotazech k navrženému rozpočtu na rok 2017 vystoupil opoziční zastupitel Vávra, jenž podobu rozpočtu zkritizoval a dožadoval se srovnání s předešlými roky. Co naplat, že měl na tuto připomínku takřka měsíc, kdy mu byla současná podoba rozpočtu doručena, ale ponechal si ji až na veřejný výstup. Po další diskuzi radní Křivánek uvedl, že rozpočet byl sestaven dle vyhlášky magistrátu a následně byl poměrem osm pro, čtyři zdrženi a jeden nepřítomen přijat.

V dalších třech bodech bylo takřka zázračně rychle schváleno všemi třinácti hlasy ponechání odměn neuvolněních členů zastupitelstva v původní výši, tj. jejich nezvyšování, pověření Kontrolního výboru kontrolou darovacích smluv za rok 2016 a zamítnutí odprodeje části pozemku parcely č. 1390, k. ú. Dolní Chabry.

A znovu to referendum s vystoupením občanů

Jako kritický bod zasedání se ukázala debata o naplnění výsledků místního referenda, kterou započal neopodstatněnou kritikou opět zastupitel Vávra. Na jeho výrok o čtyřměsíční nečinnosti MČ se starosta Malina ohradil s výčtem provedených kroků, čímž situaci dostatečně uklidnil před výstupem jednoho z občanů. Jeho podnět se rozhořčeně dožadoval ujištění, zda MČ udělala „veškeré kroky“ pro jejich naplnění. Vágní označení „veškeré kroky“ nedokázali uchopit ani členové opozice, kteří pouze dokola opakovali požadavek na jejich uvedení, přestože si dle všeho pod konkrétními kroky evidentně neuměli nic nad rámec učiněného představit.

Pan starosta s doplněním pana Křivánka pak znovu uvedl, že bylo revokováno usnesení o navýšení koeficientu, byla vyžádána odborná stanoviska od MHMP a advokátní kanceláře, jsou podány žádosti o dotace na dostavbu ZŠ a další se připravují. Dále bude do vlastnictví najednou převzata nová MČ Beranov a inkriminované dopravní spojení je smluvně ošetřeno s developerem.

Opakovaný výstup zmíněného občana podporovaného opozičními zastupiteli nevydržela jedna z občanek v publiku, která se vyjádřila zděšeně o současném stavu místního Zastupitelstva, promluvila k opozičním zastupitelům s prosbou konkretizace a navržení oněch „veškerých kroků“ a ustání v neustálé kritice, která navenek působí, že vedení MČ roky nic nedělá.

Smlouvy má MČ v naprostém pořádku

Následující bod patřil zastupiteli Vávrovi, který si své vystoupení evidentně pečlivě připravoval, když kromě zastupitelů zahrnul podklady ke svému vystoupení také publikum z řad občanů. Během několikaminutového plamenného projevu označil chaberskou evidenci smluv jako tristní, nedostatečnou a dožadoval se nápravy.

Vše je však v naprostém pořádku. Starosta Malina stručně ozřejmil situaci, když uvedl, že vše je vedeno dle zákona a to, že byla evidence do roku 2016 psána rukou, je běžné i v porovnání s jinými MČ.

Slova se následně ujala tajemnice úřadu, která se během své vysvětlující promluvy musela potýkat s nezdvořilými gesty od zastupitele Vávry. Evidence smluv je vedena od března 2016 elektronicky, lze v ní snadno vyhledávat a splňuje veškeré zákonné požadavky. Smlouvy uzavřené před rokem 2016 zatím nelze do systému vkládat, uvedla dále s tím, že stejný problém řeší aktuálně také Magistrát hl. m. Prahy.

Zastupitelé se dokáží shodnout

Jedno z posledních témat, předložené zastupitelkou Šilhovou Šafránkovou pouhý den před včerejším zasedáním, se týkalo způsobu pořizování zápisu z veřejného jednání zastupitelstva MČ a zveřejňování usnesení. Tento bod byl brán jako informace, tj. o něm nebylo třeba hlasovat. Jelikož však kromě četných výtek obsahoval nešťastně také pokyn starostovi k prověření stavu, bylo o bodu nakonec hlasováno. Starosta Malina uvedl, že situaci určitě prověří, ale vyjmenované nedostatky bez toho nelze přijmout. Bod proto sice nebyl schválen, tématem se však bude vedení MČ zabývat.

S ubývajícími hosty v obecenstvu, kterých dorazilo na letošní první zasedání více než dvacet, se diskuze zklidňovala a došlo i na konstruktivní debatu. Především se zastupitelé napříč spektrem bavili o možnostech vybudování nového hřiště pro využití volného času dětí a mládeže, přičemž jako problémový se dlouhodobě jeví nedostatečný pozemek ve vlastnictví MČ. Zastupitelé se však jednohlasně usnesli, že tento problém budou i nadále pravidelně monitorovat.

Diskuze pokračovala i v dalších vesměs informativních bodech týkajících se nových zastávek a výstavby chodníku do Čimic či využití obřadní síně Chaberského dvora a její statiky. Ve všech těchto případech přednesl starosta s doplněním svých kolegů podrobné zasvěcení do problematiky včetně zdůvodnění aktuálních řešení.

Další zasedání místního Zastupitelstva lze očekávat v průběhu měsíce dubna. Tématem číslo jedna bude bezpochyby dotační činnost k ZŠ, přičemž všichni věříme, že žádosti již podané budou v té době úspěšně vyřízeny.

Vaše Volba pro Chabry