1. Úřad městské části

VYSTUPOVAT PROTI SLOUČENÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

– Vystupovat proti záměru sloučit městské části s Prahou 8 a usilovat o to, aby Chabry i nadále zůstaly samostatnou městskou částí s odpovídajícími pravomocemi.

TRANSPARENTNĚ HOSPODAŘIT S FINANCEMI A MAJETKEM MČ

– Prostřednictvím Chaberského zpravodaje a webových stránek MČ pravidelně informovat jak o hospodaření městské části, tak o výsledcích výběrových řízení na veřejné zakázky.

POKRAČOVAT V OPTIMALIZACI NÁKLADŮ NA PROVOZ MČ

– Nadále hledat cesty k dalším úsporám.

– Usilovat o získání dostupných dotací a takto získané prostředky využít na další investice do majetku MČ jako např. dostavba a modernizace základní školy, revitalizace zeleně a další .

ZACHOVAT NASTOLENOU OTEVŘENOST ÚŘADU.

– V největší možné míře vycházet vstříc našim spoluobčanům při jednáních ve věcech obecních.

– Poskytovat služby vysoce kvalifikovaného personálu úřadu MČ.

– Úřední překážky redukovat na nezbytné minimum.

2. Řešení dopravy

NADÁLE ODMÍTAT JIŽNÍ VARIANTU DÁLNIČNÍHO OBCHVATU

– Ve spolupráci zejména se Suchdolem, ale i s dalšími zainteresovanými obcemi stále prosazovat severní variantu dálničního okruhu s tím, aby tato varianta byla vybudována co nejdříve.

POKRAČOVAT V ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE NA ÚSTECKÉ ULICI

– Ve spolupráci s příslušnými úřady usilovat o realizaci již navržených a průběžně projednávaných dopravních úprav.

ROZUMNĚ REGULOVAT DOPRAVU V CHABRECH

– Na odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy pokračovat v projednávání nejpalčivějších dopravních problémů v Chabrech a usilovat o jejich řešení.

– Při realizaci dopravních úprav klást důraz jak na bezpečnost chodců, zejména pak dětí, tak na plynulost dopravy.

VYBUDOVAT CHODNÍK Z CHABER DO ČIMIC

– Dořešit vlastnické vztahy k pozemku, na němž je chodník se zastávkami autobusů a veřejným osvětlením již vyprojektován. Po očekávaném překonání této poslední překážky realizovat vlastní stavbu.

UDRŽOVAT VEŘEJNÉ KOMUNIKACE

 

3. Regulace výstavby

KONTROLOVAT A REGULOVAT VÝSTAVBU V CHABRECH

– V souladu s územním plánem rozumně regulovat výstavbu v Chabrech.

– Hlídat dodržování limitů výstavby vyplývajících z územního plánu.

– Tam, kde je to možné, bránit neúměrnému rozšiřování zástavby na úkor zeleně.

– Bránit povolení výstavby budov, které svým objemem překračují charakter zástavby v Chabrech.

4. Životní prostředí

ROZHODNĚ ODMÍTAT NEŽÁDOUCÍ DOPRAVNÍ STAVBY

– Všemi legálními kroky nadále bránit výstavbě jižní varianty dálničního okruhu, která by měla devastující dopad na životní prostředí v Chabrech.

OMEZIT LETECKÝ PROVOZ NAD MĚSTSKOU ČÁSTÍ

– Omezit letecký provoz nad městskou částí, který v posledním období neúměrně narůstá.

BOJOVAT PROTI VÝSTAVBĚ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ 400 kV

– Bránit výstavbě zamýšleného nadzemního elektrického vedení vysokého napětí, které by mělo další negativní vliv na životní prostředí obce.

ZAJISTIT PRAVIDLENÝ ÚKLID MČ A ÚDRŽBU ZELENĚ

– Pravidelný úklid MČ a údržbu zeleně zajišťovat jak prostřednictvím sjednaných služeb, tak vlastními silami.

– Udržované zelené plochy zpřístupnit jako rekreační a relaxační zóny.

UDRŽOVAT VODNÍ TOKY A VODNÍ PLOCHY

– Dbát o čistotu svěřených vodních toků a vodních ploch, udržovat jejich břehy.

CHRÁNIT PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

– Dostupnými prostředky chránit přírodní zajímavosti Chaber a seznamovat s nimi veřejnost. Posilovat tak v občanech pocit spoluodpovědnosti za ochranu přírodního bohatství.

ZAJIŠŤOVAT LIKVIDACI ODPADU

– Zajistit dostatek sběrných míst pro tříděný odpad.

– Pravidelně provádět svoz velkoobjemového odpadu.

– Zajistit sezónní likvidaci bioodpadu.

– Jednat s příslušnými orgány o možnosti zajištění mobilního sběrného dvora.

– Zajistit dostatek sběrných míst pro tříděný odpad.

5. Školství

KOMUNIKOVAT S ODPOVĚDNÝMI PRACOVNÍKY ŠKOL

– Důležitá rozhodnutí týkající se škol zřizovaných MČ konzultovat s odpovědnými vedoucími pracovníky těchto škol.

– Přihlížet k odborným stanoviskům a doporučením odpovědných vedoucích pracovníků škol.

ROŠÍŘIT KAPACITU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

– Finalizovat projektovou dokumentaci.

– Dokončit kroky potřebné k zahájení stavby.

– Usilovat o získání potřebných finančních prostředků.

– Realizovat plánovanou dostavbu.

ZAJISTIT DALŠÍ MÍSTA PRO PŘEDŠKOLÁKY

– Současně s dokončením etapy výstavby nových bytů v lokalitě Beranov zprovoznit oddělení mateřské školy.

– Nadále zvažovat možnost využití části kapacity plánované dostavby objektu základní školy jako školy mateřské.

PODÍLET SE NA ÚDRŽBĚ ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MČ

– Podle finančních a personálních možností MČ spolufinancovat odstraňování nákladnějších oprav a havárií za účelem udržení škol v plně provozuschopném stavu.

6. Kultura

ROZVÍJET ČINNOST CHABERSKÉHO KULTURNÍHO CENTRA

– Dále rozvíjet poutavou programovou nabídku kulturního centra Chaberský dvůr tak, aby uspokojila všechny věkové kategorie.

– Podporovat činnost a doprovodné aktivity místní knihovny.

PODPOROVAT TRADIČNÍ KULTURNÍ AKTIVITY

– Nadále podporovat chaberské kulturní spolky (ochotnické divadlo, pěvecký sbor atd.)

– Zaštítit a podporovat organizaci tradičních akcí (Svatojánské slavnosti, Krajanské slavnosti).

– Podílet se na organizaci chaberského Masopustu.

PODPOROVAT OCHRANU PAMÁTEK A ZAJÍMAVOSTÍ

– Podporovat ochranu unikátních kulturních památek a přírodních zajímavostí v Chabrech.

– Spolupracovat s místními občanskými sdruženími, která pečují jak chaberské památky, tak o přírodu.

– Nadále se podílet na další etapě budování chaberské naučné stezky.

7. Sociální oblast

POŘÁDAT AKCE PRO SENIORY

– Pokračovat v organizování osvědčených akcí zaměřených zajména na seniory (výlety, setkání)

POŘÁDAT AKCE PRO NEJMENŠÍ

– Nadále připravovat akce pro nejmenší občánky (programy v rámci kulturního centra, vítání občánků atd.)

BUDOVAT ZÁZEMÍ PRO TRÁVENÍ ČASU PŘEDŠKOLÁKŮ

– Budovat a udržovat dětská hřiště.

– Upravovat vhodné přírodní lokality pro pobyt na čerstvém vzduchu.

PEČOVAT O VOLNÝ ČAS MLÁDEŽE

– Ve spolupráci se základní školou a místními sportovními organizacemi vytvářet nabídku volnočasových aktivit.

– Pro trávení volného času mládeže vymezit prostor v místní knihovně.

8. Bezpečnost

ZŘÍDIT STÁLOU SLUŽEBNU MĚSTSKÉ POLICIE

– Usilovat o zřízení stálé služebny městské policie. Za tímto účelem jednat s příslušnými orgány.

9. Sport

PODPOROVAT ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH I NOVÝCH SPORTOVNÍCH AKTIVIT

– Nadále podporovat projekt na modernizaci fotbalového hřiště. Za tímto účelem usilovat o úpravu pozemkových poměrů.

NADÁLE PODPOROVAT SK DOLNÍ CHABRY, SOKOL A TJ ZŠ .

– Finančně podporovat tyto organizace, aby mohly snáze zapojovat občany Chaber, zejména pak dětí a mládeže, do pohybových a sportovních aktivit. Výše uvedené tělovýchovné organizace chceme stále propojovat se základní školou a mateřskými školami.

POKRAČOVAT V PODPOŘE PROJEKTU NA PŘEMĚNU SKLÁDKY VE SPORTOVNĚ-RELAXAČNÍ AREÁL.

– Maximálně podpořit konečnou realizaci tohoto soukromého záměru, na nějž je již zpracována projektová dokumentace. Jeho realizace by významně rozšířila možnosti sportovního vyžití v Chabrech.

 

 

 

Několik nejčastějších otázek k našemu programu:

Proč se bránit slučování městských částí?

Zachování a pokud možno i posílení pravomocí okrajových částí hlavního města je jedinou možností, jak obyvatelům umožnit přímý vliv na dění v obci. Především v oblastech financí, výstavby a dopravy je to životní nutnost.

Proč stále bráníme výstavbě pražského okruhu?

Zásadní a stále mylně opakovaná nepravda. Trváme na dobudování jak městského, tak i dálničního okruhu. Ovšem v optimální trase a za optimální cenu.

Proč odmítáme plánovanou výstavbu elektrického vedení 400kv?

Konstrukce stožárů vedení této kapacity je doslova obludnost. Obří vedení by doslova obklíčilo Dolní Chabry z jihu, přes západ až na sever.

Proč věnujeme tolik prostředků do školství?

Oblast školství je trvale naší prioritou. Výstavba nové mateřské školy je smluvně zajištěna. Na opravy topení základní školy se podařilo získat magistrátní dotaci bez podílu MČ ve výši 5 mil. korun. Rekonstrukce již byla ukončena. Rozšíření ZŠ je naprostou nutností. Projekt na dostavbu je před dokončením – finanční krytí zajistil dar developera a dotace MHMP.

Podporuje vedení MČ aktivity v kulturní a sociální oblasti?

Akce pro seniory, děti a mládež jsou samozřejmou součástí dění. Pokračovat budou i zájezdy pro obyvatele MČ. Zcela za vlastní jsme také přijali obrozené chaberské ochotníky.

Hodláte v Chabrech rozšiřovat možnosti sportovního vyžití?

MČ vlastní minimum ploch v obci. To prakticky vylučuje budování nových sportovních areálů. Výjimkou je plánovaná instalace cvičebních strojů např. v rámci rekultivace třešňovky. Podporujeme však maximálně činnost sportovních oddílů. Rozšíření členské základny SK Chabry, Sokola i Tělocvičné jednoty je toho důkazem.

Proč nenabízíte voličům prostá a jednoduchá řešení, případně květiny, koblihy a život na výsluní?

Věříme voličům. Mají svůj názor a za koblihu se koupit nedají.