Zácpy na Ústecké mají řešení

Nám všem dobře známý problém, který trápí Dolní Chabry již dlouhá léta a který se Volba pro Chabry snaží dlouhodobě řešit, se jmenuje „provoz na Ústecké“. Přetížení této dopravní tepny překročilo dávno hranici únosnosti. Dnes se ale i díky intenzivnímu a několikaletému snažení zastupitelů za VpCh v čele se starostou Miroslavem Malinou začíná rýsovat řešení, které by situaci na této, pro Chabry velice významné dopravní tepně, mohlo jednou pro vždy vyřešit.

Toto řešení spočívá ve vybudování moderní, nehlučné tramvajové trati do Sedlece u Líbeznic, která by se mohla stát zajímavou dopravní alternativou k současné automobilové dopravě, jíž využívají všichni přijíždějící ve směru od (a do) Zdib.

Problémem Ústecké ulice totiž není provoz automobilů patřících obyvatelům naší MČ, tedy „místním“. Obyvatelé Dolních Chaber díky jejich malé rozloze Ústeckou ulici nijak zásadně nezatěžují. Problémem je ve skutečnosti obrovské množství automobilů směřujících do Prahy směrem od Zdib. Naším cílem je přimět tyto „přespolní“ řidiče k odstavení svých automobilů na okraji Zdib či Sedlece, aby pak pohodlně pokračovali dále do města moderní tramvajovou linkou. Aby byl tento koncept funkční, nestačí pouze vybudovat tramvajovou trať jako takovou, ale zejména i velká odstavná parkoviště typu P+R (parking and ride), co nejblíže budoucím zastávkám. Zkušenosti z velkých evropských měst, kde je tento koncept zaveden, potvrzují, že je to cesta správným směrem. To si také uvědomil jak Magistrát hl. m. Prahy, tak Dopravní podnik hl. m. Prahy, a ve spolupráci se Středočeským krajem zahájily práce na investorské přípravě celé stavby, jejíž realizace by mohla započít již v roce 2022.

Jak je již uvedeno výše, nedílnou součástí projektu je i vytvoření dostatečné kapacity parkovacích stání. Jen u obce Sedlec se počítá s parkovištěm o kapacitě až 1000 automobilů. Dále se počítá i se zbudováním několika menších parkovišť podél budoucí trasy. Takové řešení by mělo pro Dolní Chabry nezanedbatelný efekt v podobě razantního úbytku osobních automobilů na Ústecké ulici, kterých by tam denně projelo o cca 1000–1500 méně. A to se projeví nejen tím, že se minimalizují stávající zácpy, ale zároveň dojde k výraznému snížení emisní zátěže v oblasti Ústecké ulice!

Dalším pozitivním efektem, kromě zklidnění dopravy, bude i zvýšení estetické hodnoty Ústecké ulice. V rámci přípravy projektu budeme posazovat řešení, které současnou podobu ulice promění v klidný bulvár se stromořadími a další veřejnou zelení, pro jehož vznik je Ústecká ulice jako dělaná.

Při diskuzích s obyvateli žijícími přímo podél Ústecké ulice jsme v souvislosti s plánovanou tramvajovou tratí zaregistrovali některé obavy. Nejčastějším dotazem je, zda plánovaná tramvajová trať nezhorší hlukové poměry v místě. Při konzultacích s odborníky přes kolejovou dopravu jsme byli ujištěni, že moderní konstrukce kolejového svršku včetně aktuálně používaných technologií jsou ve výsledku velice tiché a nedají se nijak srovnávat s hlukem produkovaným tramvajovou dopravou v centrálních částech Prahy. Nejmodernější tramvajové soupravy jsou násobně tišší než vozy, na které je většina z nás zvyklá.

Druhým nejčastějším dotazem bylo, zda tramvajová doprava nenaruší venkovský ráz naší městské části. Jednoznačně nenaruší! Tramvajová doprava se bude týkat výhradně Ústecké ulice, která coby hlavní dopravní tepna venkovský ráz pochopitelně nemá. Vnitřní, historická část Dolních Chaber stejně jako ostatní části Dolních Chaber, např. Nové Chabry nebo zástavba RD východním směrem k Ďáblicím, může být tramvajovou tratí ovlivněna pouze pozitivně. Předpokládáme, že plánovaná tramvajová trať si díky nesporným výhodám jako jsou razantní úbytek aut, snížení emisí a snadná dostupnost do centra, brzy získá oblibu u většiny chaberských obyvatel a začne proto ve veřejné dopravě v naší městské části dominovat.

Pečlivě jsme zvažovali jak nahradit automobilovou dopravu na Ústecké, ale ani varianta trolejbusů či varianta posílení klasické autobusové dopravy nejsou ve svém důsledku tak efektivní a pro Dolní Chabry přínosné, jako doprava tramvajová.

Pro navrhované řešení hovoří i zkušenosti z jiných evropských měst, kde se potýkali, či dodnes potýkají s podobnými problémy. Tramvajová doprava je úspěšně odzkoušena a použita napříč celou Evropou a v některých evropských městech, např. v Bernu, Oslu, Stockholmu, Helsinkách či Madridu, patří místní tramvajové trasy ke chloubě těchto měst a tvoří přirozenou součást jejich koloritu.

Více o našem programu najdete ZDE.

Jsme velice rádi, že naše letité snažení začíná přinášet své ovoce a pevně věříme, že se zklidnění dopravy na Ústecké ulici dočkáme co nejdříve. A nejen to. Moderní tramvajové spojení zvýší životní komfort všech obyvatel v Dolních Chabrech a bezpochyby napomůže dalšímu rozvoji naší městské části.